תקנון

מבוא

"אתר סקי-סנטר" (להלן: "סקי-סנטר") שם לו לדגל לקדם את פעילות החורף והסקי בישראל, בדרך של ריכוז, ארגון והפצת מקורות מידע. אתר אינטרנט זה נועד להציג בקליפת אגוז את השירותים שמציע האתר.
התקנון שלהלן מנוסח, מטעמי נוחות, בלשון זכר, אך הוא מופנה לבני שני המגדרים כאחד.
בכניסתך לאתר אתה מביע את הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן:

כללי

1. אתר זה נועד לשימושך הפרטי והאישי. אינך רשאי לאחסן את תוכן האתר בחלקו או במלואו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת מנהל האתר.
2. אין להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא את תוכן האתר וזאת ללא קבלת אישור מאת מנהל האתר מראש ובכתב.
3. בסימון "אני מאשר" הנך מצהיר מפורשות כי אתה נוטל על עצמך בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שיעשה באתר.
4. יודגש: בעל האתר ו/או מתכנניו אינם אחראים בשום צורה ובשום אופן לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על נתונים המוצגים באתר זה ו/או לנזק מכל סוג שהוא.

קנין רוחני

1. תוכנו של האתר, כמו גם השירותים המסופקים על ידי סקי-סנטר, מוגנים בזכויות יוצרים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המסופקים על ידי סקי-סנטר, לרבות בעיצוב ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המסופקים על ידי סקי-סנטר, שמור לסקי-סנטר בלבד.
2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של מנהל סקי-סנטר מראש ובכתב.
3. סימני המסחר באתר הינם של סקי-סנטר בלבד.
4. ככל שמפורסמים באתר תכנים מטעמם של מפרסמים, הרי תכנים אלו הם קניינם הרוחני של מפרסמים אלה בלבד. גם בתכנים אלה אין לעשות שימוש בלא הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש ו/או בלא הסכמת המפרסמים בכתב ומראש.
5. למען הסר ספק יודגש, כי התמונות המופיעות באתר מופיעות בו למטרות המחשה בלבד. גם זכויות היוצרים של תמונות אלו שמורות לבעל האתר.

מידע ותכנים באינטרנט

1. התכנים המופיעים באתר, מבטאים את עמדותיו של מנהל האתר. באופן טבעי, תכנים אלו יכול ויהיו שנויים במחלוקת ו/או בעלי משקל שונה בעיני מתבוננים שונים. כמי שמבקשים לקדם את פעילות הסקי בישראל, סקי-סנטר מעודד אותך לבחון בצורה ביקורתית את ההמלצות המופיעות באתר זה.
2. בכל מקרה, הסתמכותך על תכנים אלו ככל שתבחר להסתמך עליהם היא באחריותך המלאה והנך מצהיר בזאת, כי אתה משחרר מכל אחריות את בעל האתר ומנהלו.
3. יכול ותמצא באתר קישורים לאתרים שונים. קישורים אלו מבקשים לסייע לך להשוות את שירותי סקי-סנטר עם שירותים אחרים, מתוך בחינה ביקורתית של האפשרויות הקיימות לסיפוק צרכיך. המידע המופיע בקישורים אלו אינו מופיע מטעמו של סקי-סנטר או מי מטעמו ולסקי-סנטר אין יכולת לשלוט בתכנים אלו ו/או לפקח עליהם.
4. הגם שסקי-סנטר עושה מאמץ לוודא כי התכנים המפורסמים באתר הם תכנים ראויים, יתכן שתמצא שמידע המפורסם בקישורים אינו הולם את צרכיך, ו/או או שאתה מתנגד לתוכנו ו/או תסבור כי הוא מקומם, מרגיז, בלתי נאות, בלתי חוקי או בלתי מוסרי.
5. סקי-סנטר לא יהא אחראי לכל פגיעה שתגרם לך כתוצאה מעיון בקישורים אלו, והכניסה אליהם, גם היא באחריותך המלאה.
6. סקי-סנטר מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, בכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים באתר עצמו ובכלל זה המידע המפורסם מטעמה. הנך מתבקש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה.
7. סקי-סנטר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
8. סקי-סנטר רשאי למחוק קישור שנכלל באתרו בעבר, וכן רשאי הוא להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל האתר.
9. אין בעובדה שנמצא באתר קישור לאתר פלוני כדי להוות אישור לנכונות המידע, היקפו, מהימנותו או עדכניותו.
10. סקי-סנטר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק – בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין נזק כספי או כל נזק אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר.
11. סקי-סנטר או מי מטעמו, לא יישאו באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם.
12. המידע המופיע באתר זה משקף עמדת מנהל האתר, הוא רלוונטי ונכון למועד כתיבת הדברים ואין הוא מתיימר להיות אלא מידע כללי בלבד.
13. סקי-סנטר שומר לעצמו את הזכות לשנות מידע המופיע באתר בכל עת, וגם את הזכות שלא לעדכן המידע המופיע באתר מטעמו שלו. גם בהקשר זה הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה היא על אחריות הקורא בלבד.
14. למען הסר כל ספק יודגש כי המידע המפורסם באתר זה מפורסם כמידע כללי בלבד, וכי הוא לא ישמש לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות מסוג כל שהוא. אין להסתמך על פריט כלשהו המובא באתר לשם ביצוע פעולה ו/או עסקה כלשהם, בשום צורה ואופן.

אחריות סקי-סנטר כלפיך

1. סקי-סנטר אינו אחראי, בשום צורה ואופן לתוצאת השימוש בשירותיו ואתה מאשר בזאת כי אתה האחראי הבלבדי לתוצאות שימושך בשירותי סקי-סנטר.

פרטיות

1. ככל שאין מניעה חוקית לכך, סקי-סנטר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שייאסף בקשר לדפוסי השימוש באתר לצרכיה השיווקיים.
2. הנך מאשר בזאת לסקי-סנטר לשלוח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני המכיל מידע פרסומי.
3. הנך מאשר לסקי-סנטר להעביר את כתובת המייל שלך ו/או הטלפון שלך (במידה והעברת אותם אלינו) לצד שלישי

דין ומקום שיפוט

1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.
3. היה ויתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, יפנו לראש לשכת עורכי הדין בישראל בבקשה למנות בורר שיבחן הסכסוך ביניהם. הבורר יהיה מוגבל לדין הישראלי.

שונות

1. סקי-סנטר מבהיר בזאת כי אין להסיק מהימנעות מלעמוד על זכויותיו על ויתור על זכויותיו אלו וכי אין באמור בתקנון זה כדי לשלול ממנו זכויותיו על פי כל דין, גם אם לא צוינו מפורשות.